ЛИЧНИ ДАННИ

Данни за длъжностното лице по защита на данните:

- Евгения Лозанова - Димитрова, учител начален етап на основното образование;

- телефон: 0888971508;

- адрес на електронна поща: deniva2000@abv.bg