Сборна

Сборна

Сборна

Паралелката позволява целодневна организация на учебния ден. Дейностите са организирани в блоково разпределение на часовете по: Организиран отдих и спорт, Самоподготовка, Занимания по интереси.

Ръководител на групата - Десислава Митова